Trang chủ Hướng dẫn TỔNG HỢP NHỮNG CÂU HỎI VẤN ĐÁP

TỔNG HỢP NHỮNG CÂU HỎI VẤN ĐÁP

25/07/2022
 1. Tiểu Kiều trong Tỏa Nhị Kiểu là vợ của ai?
 2. Mất phu nhân lại mất lính, phu nhân này là ai?
 3. Trọng mẫu trong Tôn Trọng Mẫu là ai?
 4. Dụng binh giỏi, là vị tướng nào.
 5. Gian thần Đổng Trác, bị diệt dưới tay ai?
 6. Làm tướng, phải lớn gan, tâm tế nhị, hình dung vị tướng nào.
 7. Vị tướng dũng mãnh nào trong Tam Quốc.
 8. Ba lần cứu chủ, can đảm hơn người, là vị tướng nào.
 9. Trong nhân vật Tam Quốc, được đánh giá hào kiệt là ai?
 10. Mười tám phách đàn hồ, hiển giai nhân bạc mệnh, hình dung ai?
 11. Đóng quân giỏi. Câu này là để khen ai?
 12. Văn võ song toàn, chuyên cần, tinh tế. Là nói vị tướng nào trong Tam Quốc.
 13. Đẹp tựa du long, là vị nữ thần nào.
 14. Kỳ mưu bách xuất, toán vô di sách, hình dung vị mưu sĩ nào.
 15. Bá hạ Đông Ngô, uy vọng hơn người, hình dung vị tướng nào.
 16. Ai được gọi là trí tuyệt?
 17. Phục Ba hậu nhân, dũng mãnh can đảm hơn người, nói về vị tướng nào trong Tam Quốc.
 18. Thân ở Tào doanh tâm ở Hán, là đang nói ai?
 19. Trong Tam Quốc, Quan Vũ vì ai mà thua.
 20. Có tài phò giúp vua lập quốc là ai?
 21. Bộc Dương Chiến, tướng đánh lui Lữ Bố là ai?
 22. Danh hiệu Bạch Mã Ngân Thương là ai?
 23. Người bị trúng tên ở Đồi Lạc Phong là ai?
 24. U huống hãn chinh, minh sổ nan hiệu, là nói ai?
 25. Được danh cứu chủ, chủ nhân lúc này là ai?
 26. Yêu tiên Vu Cát, bị diệt dưới tay ai?
 27. Dưới đây không thuộc Ngũ Hổ Tướng?
 28. Hỗ trợ Tào Nhân áp chế Quan Vũ, mất mạng là ai?
 29. Hợp Phì Chiến, hạ gục 10 vạn đại quân Tôn Quyền là ai?
 30. Nhiều lần trấn thủ hậu phương, giúp đỡ bách tính, là ai?
 31. Được Trần Thọ khen có thể so với thuộc hạ Trình Dục và Quách Gia của Tào Tháo
 32. Sĩ biệt tam nhật là điển tích của ai?
 33. Bá Ngôn nhiều trí lược! Là ai?
 34. Dịu dàng thùy mị. Là nhân vật lịch sử nào?
 35. Cẩm phàm tặc là thủ lĩnh của đội cường đạo nào?
 36. Tào Tháo 5 lần dẹp loạn, mãnh tướng ổn định giang sơn Tào Ngụy là ai?
 37. Trí lược siêu đỉnh, dùng binh như thần. Là ai?
 38. Hợp Phì Chiến đề ra ""Chiếm Thế Mạnh, An Lòng Dân"" là của ai?
 39. Hán Trung Chiến phụ trách bảo vệ Quảng Thạch là ai?
 40. Trấn bảo quốc cảnh. Là vị tướng nào?
 41. Tướng mạnh mẽ, lập nhiều công. Là ai?
 42. Bị Mã Đại bắt sóng là vị nữ tướng nào.
 43. Trọng trách nặng nề, quan sát tinh tường. Là ai?
 44. Được Lý Chí khen là Khổng Minh là ai?
 45. Giai nhân nào dưới đây được phong hiệu hoàng hậu?
 46. Mưu sĩ này là ai?
 47. Diệt Đổng Trác bình thiên hạ. Là ai?
 48. Tác giả <Thập Thắng Thập Bại> là ai?
 49. Đánh chiếm thành trì. Từ hôn, nghị lực hơn người. Là ai?
 50. Giỏi mưu lược, liệu việc như thần, là ai?
 51. Oai phong lẫm liệt. Có chí thì nên. Là ai?
 52. Luận vương bá sách, dựa vào điểm yếu. Câu nói này là của ai?
 53. Được Phó Can đánh giá là: Gan dạ hơn người. Là ai?
 54. Cùng Trương Phi đóng quân Hạ Bì, xách động Lông Định Thất Bộ người tộc Đê hơn vạn người hưởng ứng là ai?
 55. Ai dám cùng ta đấu nào. Là ai?
 56. Tào Tháo: Khiến ta tin tưởng nhất. Là ai?
 57. Từng bị Lữ Bố mắng: Là phả tín giả. Là ai?
 58. Công danh cái thế, khí lực hồi thiên. Là ai?
 59. Cái thế, dũng mãnh. Trong vạn người, diệt Nhan Lương. Là ai?
 60. Được Tào Tháo mô tả: võ lực mạnh mẽ, sách lược chu toàn.
 61. Tiêu diệt Xương Hi là vị tướng nào.
 62. Khiến giặc đoạt khí. Là ai?
 63. Mũ Nam Châu Sĩ. Đức hạnh tốt đẹp. Là ai?
 64. Trung trực có tài là ai?
 65. Tử Nhiêm tướng quân, cưỡi ngựa bắn cung giỏi. Là ai?
 66. Nhân vật Tam Quốc, Kết Nghĩa Đào Viên không có ai?
 67. Tại Tam Cố Mao Lưu Bị mời ai?
 68. Ai là Đại Nhĩ Tặc?
 69. Thanh Long Yển Nguyệt Đao là vũ khí của ai.
 70. Thanh Hồng Kiếm là vũ khí của ai.
 71. Tào Thào từng tặng Thất Tinh Đao cho ai?
 72. Xích Thố Mã là thú cưỡi của ai.
 73. Đại Kiều ở Tam Quốc là vợ của ai?
 74. Sư phụ của Gia Cát Lượng là?
 75. Thầy của Trương Giác là vị tiên nhân nào?

  Gia nhập Group: https://ggame.page.link/grouplc3q

  Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/loanchien3q

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng