Trang chủ Tin tức GIỚI THIỆU CÁC ĐẶC QUYỀN VIP

GIỚI THIỆU CÁC ĐẶC QUYỀN VIP

25/07/2022

 

VIP Đặc Quyền Quà Siêu Hời Giá Gốc Giá Giảm
Vật Phẩm Số Lượng Vật Phẩm Số Lượng Vật Phẩm  Số Lượng Vật Phẩm Số Lượng KNB KNB
0 1.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 2
2.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 0
3.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 0
4.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 2
5.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 0
6.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 0
7.lượt mua Xu: 20
8.Lượt mua EXP Tướng: 10
9.Lượt mua Quốc Chiến: 2
10.Lượt mua càn quét ải: 2
11.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 2
12.Lượt mua Trưng Thu: 0
13.Lượt mua Đấu Trường:5
14.Lượt mua Dẹp Loạn: 2
15.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 2
16.Lượt mua Đoạt Phù: 2
17.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 2
18.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 20
19.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 2
20.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 0
21.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 0
22.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 0
Xu 400,000             20 5
1 Nạp 22000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP1
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 1
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 4
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 0
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 0
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 4
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 0
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 0
10.lượt mua Xu: 40
11.Lượt mua EXP Tướng: 15
12.Lượt mua Quốc Chiến: 2
13.Lượt mua càn quét ải: 3
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 4
15.Lượt mua Trưng Thu: 0
16.Lượt mua Đấu Trường:5
17.Lượt mua Dẹp Loạn: 2
18.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 4
19.Lượt mua Đoạt Phù: 6
20.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 4
21.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 20
22.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 2
23.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 0
24.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 0
25.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 5
Xu 800,000 Lệnh Chiêu Mộ 5 Lệnh Tầm Bảo 5     300 60
2 Nạp 109000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP2
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.BUFF Sát thương lãnh địa chiến: 0.2
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 8
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 4
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 2
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 8
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 2
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 2
10.lượt mua Xu: 80
11.Lượt mua EXP Tướng: 20
12.Lượt mua Quốc Chiến: 5
13.Lượt mua càn quét ải: 4
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 4
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 1
16.Lượt mua Trưng Thu: 4
17.Lượt mua Đấu Trường:10
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 4
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 8
20.Lượt mua Đoạt Phù: 6
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 8
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 20
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 2
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 2
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 0
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 5
Chân- Hứa Chử 1 Hộp Tướng Vàng 5 Xu 3,000,000     2,400 840
3 Nạp 179000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP3
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 12
4.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 4
5.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 4
6.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 12
7.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 4
8.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 4
9.lượt mua Xu: 120
10.Lượt mua EXP Tướng: 20
11.Lượt mua Quốc Chiến: 5
12.Lượt mua càn quét ải: 4
13.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 6
14.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 1
15.Lượt mua Trưng Thu: 6
16.Lượt mua Đấu Trường:10
17.Lượt mua Dẹp Loạn: 4
18.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 12
19.Lượt mua Đoạt Phù: 6
20.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 12
21.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 20
22.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 6
23.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 2
24.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 4
25.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 10
Thần - Điển Vi 1 Bộ Bách Thắng 1 Xu 5,000,000     4,000 1,400
4 Nạp 369000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP4
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 16
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 12
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 4
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 16
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 6
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 6
10.lượt mua Xu: 160
11.Lượt mua EXP Tướng: 50
12.Lượt mua Quốc Chiến: 10
13.Lượt mua càn quét ải: 46
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 6
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 1
16.Lượt mua Trưng Thu: 6
17.Lượt mua Đấu Trường:10
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 8
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 16
20.Lượt mua Đoạt Phù: 12
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 16
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 20
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 6
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 6
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 4
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 10
Chân - Tả Từ 1 Hộp Tướng Cam 10 Xu 5,000,000     9,600 3,360
5 Nạp 739000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP5
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 20
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 12
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 4
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 20
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 6
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 6
10.lượt mua Xu: 200
11.Lượt mua EXP Tướng: 50
12.Lượt mua Quốc Chiến: 10
13.Lượt mua càn quét ải: 8
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 8
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 1
16.Lượt mua Trưng Thu: 6
17.Lượt mua Đấu Trường:20
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 10
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 20
20.Lượt mua Đoạt Phù: 12
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 18
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 6
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 6
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 12
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Bộ Tử Kim 1 Hộp Tr.Bị Cam 10 Hộp Tướng Cam 10 Xu 8,000,000 12,000 4,200
6 Nạp 1489000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP6
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 20
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 12
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 8
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 20
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 8
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 8
10.lượt mua Xu: 300
11.Lượt mua EXP Tướng: 100
12.Lượt mua Quốc Chiến: 15
13.Lượt mua càn quét ải: 10
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 12
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 1
16.Lượt mua Trưng Thu: 10
17.Lượt mua Đấu Trường:20
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 12
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 20
20.Lượt mua Đoạt Phù: 12
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 20
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 12
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 6
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 12
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Thần - Giả Hủ 1 Hộp Tướng Cam 10 Ngọc Công Lv5 1 Xu 8,000,000 22,000 7,700
7 Nạp 2599000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP7
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 24
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 16
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 8
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 24
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 10
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 10
10.lượt mua Xu: 400
11.Lượt mua EXP Tướng: 100
12.Lượt mua Quốc Chiến: 15
13.Lượt mua càn quét ải: 12
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 12
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 1
16.Lượt mua Trưng Thu: 10
17.Lượt mua Đấu Trường:30
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 14
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 24
20.Lượt mua Đoạt Phù: 18
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 25
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 12
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 8
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 12
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Thẻ Thiên Cơ Danh Tướng 1 Quà Chuyển Sinh CS1 1 Hộp Tướng Đỏ 5 Xu 10,000,000 28,000 10,200
8 Nạp 4459000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP8
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 24
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 16
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 8
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 24
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 12
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 12
10.lượt mua Xu: 600
11.Lượt mua EXP Tướng: 150
12.Lượt mua Quốc Chiến: 20
13.Lượt mua càn quét ải: 14
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 12
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 2
16.Lượt mua Trưng Thu: 15
17.Lượt mua Đấu Trường:30
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 16
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 24
20.Lượt mua Đoạt Phù: 18
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 30
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 12
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 8
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 16
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Chân - Tôn Sách 1 Hộp Tướng Đỏ 10 Ngọc Công Lv6 1     48,000 16,800
9 Nạp 7459000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP9
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 28
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 24
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 16
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 28
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 14
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 14
10.lượt mua Xu: 600
11.Lượt mua EXP Tướng: 150
12.Lượt mua Quốc Chiến: 20
13.Lượt mua càn quét ải: 16
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 14
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 2
16.Lượt mua Trưng Thu: 15
17.Lượt mua Đấu Trường:30
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 18
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 28
20.Lượt mua Đoạt Phù: 18
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 30
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 12
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 12
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 16
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Chân - Tào Tháo 1 Hộp Tướng Đỏ 10 Phù Phá Quân 6 Sao 1     80,000 28,000
10 Nạp 11159000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP10
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 28
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 24
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 16
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 28
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 16
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 16
10.lượt mua Xu: 800
11.Lượt mua EXP Tướng: 200
12.Lượt mua Quốc Chiến: 20
13.Lượt mua càn quét ải: 18
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 14
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 2
16.Lượt mua Trưng Thu: 15
17.Lượt mua Đấu Trường:30
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 20
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 28
20.Lượt mua Đoạt Phù: 24
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 30
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 20
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 12
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 24
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Bộ Kinh Thế 1 Hộp Trang Bị Đỏ 1 Ngọc Công Lv7 1     120,000 42,000
11 Nạp 22289000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP11
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 32
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 24
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 16
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 32
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 16
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 16
10.lượt mua Xu: 800
11.Lượt mua EXP Tướng: 250
12.Lượt mua Quốc Chiến: 20
13.Lượt mua càn quét ải: 20
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 16
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 2
16.Lượt mua Trưng Thu: 15
17.Lượt mua Đấu Trường:30
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 25
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 32
20.Lượt mua Đoạt Phù: 24
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 30
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 20
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 12
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 24
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Thần - Chu Du 1 Thẻ Thiên Cơ Danh Tướng 1 Đá Thức Tỉnh 120 Ngọc HP Lv8 1 170,000 51,000
12 Nạp 37149000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP12
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 32
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 32
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 20
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 32
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 18
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 18
10.lượt mua Xu: 1000
11.Lượt mua EXP Tướng: 300
12.Lượt mua Quốc Chiến: 30
13.Lượt mua càn quét ải: 20
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 16
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 2
16.Lượt mua Trưng Thu: 20
17.Lượt mua Đấu Trường:30
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 30
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 32
20.Lượt mua Đoạt Phù: 24
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 30
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 20
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 20
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 24
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Thần - Tư Mã Ý 1 Thẻ Thần Tướng Tuyệt Thế 1 Đá Thức Tỉnh 200 Ngọc Công Lv8 1 200,000 60,000
13 Nạp 55709000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP13
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 36
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 40
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 20
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 36
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 18
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 18
10.lượt mua Xu: 1200
11.Lượt mua EXP Tướng: 350
12.Lượt mua Quốc Chiến: 30
13.Lượt mua càn quét ải: 20
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 18
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 2
16.Lượt mua Trưng Thu: 20
17.Lượt mua Đấu Trường:30
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 40
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 36
20.Lượt mua Đoạt Phù: 24
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 30
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 20
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 20
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 24
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Bộ Hoàng Cực 1 Bộ Kinh Thế 1 Hộp Trang Bị Đỏ 30 Đá Đột Phá 400 300,000 90,000
14 Nạp 74289000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP14
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 36
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 40
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 20
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 36
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 20
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 20
10.lượt mua Xu: 1400
11.Lượt mua EXP Tướng: 400
12.Lượt mua Quốc Chiến: 30
13.Lượt mua càn quét ải: 20
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 18
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 2
16.Lượt mua Trưng Thu: 20
17.Lượt mua Đấu Trường:30
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 50
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 36
20.Lượt mua Đoạt Phù: 24
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 30
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 20
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 20
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 40
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Thần - Quách Gia 1 Đá Thức Tỉnh 400 Rương Ngọc LV9 2 Thẻ Thần Tướng Tuyệt Thế 2 480,000 120,000
15 Nạp 148579000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP15
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 40
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 40
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 20
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 40
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 20
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 20
10.lượt mua Xu: 1600
11.Lượt mua EXP Tướng: 500
12.Lượt mua Quốc Chiến: 30
13.Lượt mua càn quét ải: 20
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 20
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 2
16.Lượt mua Trưng Thu: 30
17.Lượt mua Đấu Trường:30
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 50
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 40
20.Lượt mua Đoạt Phù: 24
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 30
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 20
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 20
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 40
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Thần - Lữ Bố 1 Đá Thức Tỉnh 800 Rương Ngọc LV9 8 Thẻ Thần Tướng Tuyệt Thế 2 600,000 150,000
16 Nạp 297149000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP16
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 40
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 40
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 20
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 40
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 20
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 20
10.lượt mua Xu: 1600
11.Lượt mua EXP Tướng: 500
12.Lượt mua Quốc Chiến: 30
13.Lượt mua càn quét ải: 20
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 20
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 2
16.Lượt mua Trưng Thu: 30
17.Lượt mua Đấu Trường:30
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 50
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 40
20.Lượt mua Đoạt Phù: 24
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 30
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 20
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 20
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 40
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Rương Phù Văn 7 Sao 8 Rương Bá Vương 1 Hộp Ngọc Lv10 3 Đá Tăng Bậc 1,000 800,000 200,000
17 Nạp 557149000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP17
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 40
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 40
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 20
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 40
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 20
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 20
10.lượt mua Xu: 1600
11.Lượt mua EXP Tướng: 500
12.Lượt mua Quốc Chiến: 30
13.Lượt mua càn quét ải: 20
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 20
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 2
16.Lượt mua Trưng Thu: 30
17.Lượt mua Đấu Trường:30
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 50
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 40
20.Lượt mua Đoạt Phù: 24
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 30
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 20
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 20
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 40
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Thẻ Tướng Đỏ Hoàng Cực 1 Hộp Ngọc Lv10 5 Rương Bá Vương 1 Đá Đột Phá 3,000 1,000,000 250,000
18 Nạp 1114289000VND được hưởng tất cả đặc quyền sau
1.Đặc quyền mua Quà Siêu Hời VIP18
2.Mở ĐQ bỏ qua tất cả PB
3.Hệ thống ải tự động công chiếm mở
4.Lượt reset Long Lĩnh Mê Quật: 44
5.Lượt reset Nam Hải Quy Khư: 44
6.Lượt reset Côn Luân Địa Cung: 24
7.Lượt reset Tinh Tuyệt Cổ Thành: 44
8.Lượt reset Vu Hiệp Quan Sơn: 24
9.Lượt reset Tây Di Độc Cốc: 24
10.lượt mua Xu: 1600
11.Lượt mua EXP Tướng: 500
12.Lượt mua Quốc Chiến: 30
13.Lượt mua càn quét ải: 20
14.Lượt mua Đoạt Bảo Kỳ Binh: 20
15.Lượt reset Trảm Tướng Tháp: 2
16.Lượt mua Trưng Thu: 30
17.Lượt mua Đấu Trường:30
18.Lượt mua Dẹp Loạn: 50
19.Lượt reset Hoàng Bì Tử Phần: 44
20.Lượt mua Đoạt Phù: 24
21.Lượt mua Quần Hùng Chiến: 30
22.Lượt mua Đỉnh Vương Giả: 30
23.Lượt mua Âm Sơn Cổ Lầu: 24
24.Lượt mua Tây Dạ Cố Đô: 24
25.Lượt mua Vân Đỉnh Thiên Cung: 44
26.Lượt mua Đội Vinh Diệu: 20
Chọn Thần Tướng Kinh Thiên 1 Rương Thần Khí 7 Sao 20 Thẻ Thần Tướng Tuyệt Thế 5 Rương Phù Văn 7 Sao 10 1,600,000 420,000

Gia nhập Group: https://ggame.page.link/grouplc3q

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/loanchien3q

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng